Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chỉ dùng quỳ tím hãy...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các chất sau: a) 6 dung dịch: H2SO4, HCl, NaOH, Ba(OH)2, NaCl, BaCl2. b) 6 dung dịch: Na2SO4, NaOH, BaCl2, HCl, AgNO3, MgCl2. c) 4 dung dịch: Na2CO3, AgNO3, CaCl2, HCl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. + Quỳ hóa đỏ: HCl, H2SO4 (A) + Quà hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2 (B) + Quỳ không đổi màu: NaCl, BaCl2 (C) Lấy 1 chất bất kỳ ở nhóm A cho vào nhóm (B). Nếu có kết tủa trắng thì chất ở nhóm A là H2SO4, chất ở nhóm B là Ba(OH)2 —> Chất còn lại ở nhóm A (HCl) và chất còn lại ở nhóm B (NaOH) H2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + H2O Dùng H2SO4 nhận ra 2 chất ở nhóm (C), có kết tủa là BaCl2, còn lại là NaCl BaCl2 + H2SO4 —> BaSO4 + HCl b. + Quỳ hóa đỏ hoặc hồng: HCl, AgNO3, MgCl2 (A) + Quỳ hóa xanh: NaOH + Quỳ không đổi màu: Na2SO4, BaCl2 (B) Cho NaOH vào nhóm A: + Kết tủa trắng là MgCl2: NaOH + MgCl2 —> Mg(OH)2 + NaCl + Kết tủa đen là AgNO3: AgNO3 + NaOH —> NaNO3 + Ag2O + H2O + Trong suốt là HCl: HCl + NaOH —> NaCl + H2O Cho AgNO3 vào nhóm (B): + Kết tủa trắng hoàn toàn là BaCl2: BaCl2 + AgNO3 —> Ba(NO3)2 + AgCl + Có thể kết tủa trắng một phần nhỏ là Na2SO4: Na2SO4 + AgNO3 —> NaNO3 + Ag2SO4 c. + Quỳ hóa đỏ: HCl, AgNO3 (A) + Quà hóa xanh: Na2CO3 + Quỳ không đổi màu: CaCl2 Cho Na2CO3 vào A: + Có khí là HCl: Na2CO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O + Có kết tủa là AgNO3: Na2CO3 + AgNO3 —> Ag2CO3 + NaNO3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP