Chia hỗn hợp X gồm hai andehit no...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Chia hỗn hợp X gồm hai an...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Chia hỗn hợp X gồm hai andehit no, đơn chức, mạch hở thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 0,54 gam H2O.
- Phần 2: Cho tác dụng hết với H2 dư (Ni, t0) thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, thu được V lít CO2 (đktc).
Giá trị của V là:

  • A. 0,112.
  • B. 0,672
  • C. 2,24.
  • D. 3,36

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi CTTQ: CnH2n+1CHO
TN1: CnH2n+1CHO + O2→ (n+1)H2O
TN2: CnH2n+1CHO → (n+1)CO2
⇒nCO2=nH2O=0,03 mol
⇒VCO2=0,672 (l)

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP