Cho 10 2 gam một chất hữu cơ...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho 10,2 gam một chất hữu...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho 10,2 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,45 mol AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 32,4 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là?

  • A. CH3-C≡C-CHO.
  • B. CH≡C-CH2-CHO
  • C. CH≡C-[CH2]2-CHO.
  • D. CH2=C=CH-CHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nAg = 0,3 mol.
Vì tác dụng đủ nên dễ thấy X có một nối 3 ở đầu mạch và có gốc CHO.
MX = 10,2 : 0,15 = 68.
⇒ CH≡C-CH2-CHO.

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP