Tỉ khối hơi của hỗn hợp 2 anđehit...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Tỉ khối hơi của hỗn hợp 2...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Tỉ khối hơi của hỗn hợp 2 anđehit X, Y đối với heli bằng 14,5 với mọi tỉ lệ mol giữa X và Y. Cho 17,4g hỗn hợp X và Y (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được số mol Ag tối đa là?

  • A. 1,2.
  • B. 0,9.
  • C. 0,6.
  • D. 0,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

MX = MY = 58
X: OHC-CHO và Y: C2H5-CHO.

+) X -----> 4Ag

0,15---> 0,6 (mol)

+) Y ------> 2 Ag

0,15 ----> 0,3 (mol)

=> nAg= 0,9

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP