Hỗn hợp X gồm axit propionic và ancolsecbutylic...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Hỗn hợp X gồm axit propio...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Hỗn hợp X gồm axit propionic và ancolsecbutylic. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na; thu được 0,672 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là?

  • A. 5,82.
  • B. 5,76.
  • C. 2,88.
  • D. 5,70.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

M axit propionic = M ancol secbutylic = 74.
Ta có: nX = 2nH2 = 0,06 mol.

Áp dụng ĐLBTKL ta có

0,06.74+0,06.23 = mY + 0.03.2
⇒ mY = 5,76 (g).

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP