Cho 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 100 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M, KOH 1M và Ba(OH)2 1,2M vào 100 ml dung dịch AlCl3 xM thì thu được 9,36 gam kết tủa. Vậy nếu cho 200 ml dung dịch NaOH 1,2M vào 100 ml dung dịch AlCl3 xM thì khối lượng kết tủa thu được và giá trị của x là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn): A. 11,70 gam và 1,6. B. 9,36 gam và 2,4. C. 6,24 gam và 1,4. D. 7,80 gam và 1,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = nKOH = 0,1; nBa(OH)2 = 0,12 —> nOH- tổng = 0,44 nAl(OH)3 = 0,12 và nAl3+ = 0,1x Dễ thấy nOH- > 3nAl(OH)3 nên Al(OH)3 đã bị hòa tan một phần. —> 0,44 = 4.0,1x – 0,12 —> x = 1,4 Trong thí nghiệm khác, nOH- = 0,24 và mAl3+ = 0,14. Dễ thấy nOH- < 3nAl3+ nên OH- hết, kết tủa chưa max —> nAl(OH)3 = nOH-/3 = 0,08 —> mAl(OH)3 = 6,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP