Cho m gam NaOH vào 300 ml NaAlO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam NaOH vào 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam NaOH vào 300 ml NaAlO2 0,5M được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch chứa 500 ml HCl 1,0M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và 7,8 gam chất kết tủa. Sục CO2 vào dung dịch Y không thấy xuất hiện kết tủa. Giá trị của m là: A. 4,0 gam. B. 12,0 gam. C. 8,0 gam. D. 16,0 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y + CO2 không tạo kết tủa nên Y không còn AlO2-. —> Kết tủa đã bị hòa tan một phần. nH+ = 0,5; nAlO2- = 0,15 và nAl(OH)3 = 0,1 nH+ = nOH- + 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 —> nOH- = 0,2 —> mNaOH = 8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP