Hòa tan hết m gam Al2 SO4 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam Al2(SO4)3 vào H2O thu được 300 ml dung dịch X. Cho 150 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, kết thúc các phản ứng thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác, cho 150 ml dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch chứa 0,55 mol KOH, kết thúc các phản ứng sinh ra a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là A. 51,30 và 3,9. B. 51,30 và 7,8. C. 25,65 và 3,9. D. 102,60 và 3,9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong 150ml dung dịch X chứa nAl3+ = b TN1: b mol Al3+ + 0,3 mol OH- —> 2a/78 mol ↓ TN2: b mol Al3+ + 0,55 mol OH- —> a/78 mol ↓ Nhận xét: TN2 có lượng OH- tăng nhưng lượng kết tủa lại giảm —> TN2 đã có sự hòa tan Al(OH)3. —> 0,55 = 4b – a/78 (1) + Nếu TN1 chưa hòa tan: 0,3 = 3.2a/78 Kết hợp (1) —> a = 3,9 và b = 0,15 —> 300ml X chứa nAl3+ = 0,3 —> nAl2(SO4)3 = 0,15 —> m = 51,3 + Nếu TN1 đã hòa tan: 0,3 = 4b – 2a/78 Kết hợp (1) —> a = 19,5 và b = 0,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP