Cho 100ml dung dịch Ba OH 2 0...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M và...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

A. Làm quỳ tím hoá xanh

B. Làm quỳ tím hoá đỏ

C. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hidrô

D. Không làm đổi màu quỳ tím

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo bài ta có:

nba(oh)2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol

nhcl = 0,1.0,1 = 0,01 mol

theo pthh, ta có:

ba(oh)2 + 2hcl → bacl2 + h2o

bđ…...................0,01 …..…0,01…………………….. mol

pư……………….0,005……..0,01……0,005…………mol

sau pư………….0,005……….0……….0,005………..mol

vậy sau phản ứng bazo ba(oh)2 còn dư → dd sau phản ứng có môi trường bazo

→ làm quỳ tím hóa xanh.

→ chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP