Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:

A. 400 ml B. 350 ml C. 300 ml D. 250 ml

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ba(oh)2 + 2hcl → bacl2 + 2h2o (1)

ba(oh)2 + h2so4 → baso4 + 2h2o (2)

theo bài, ta có:

theo ptpu, ta có:

nba(oh)2(1) = 1/2 nhcl = 0,03 mol

nba(oh)2(2) = nh2so4 = 0,02 mol

nba(oh)2 can = nba(oh)2(1) + nba(oh)2(2) =0,05 mol

vba(oh)2 can = 0,05/0,2 = 0,25 lit = 250ml

→ chọn d.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP