Cho 17 9 gam hỗn hợp Al Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 17,9 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 17,9 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 1M vừa đủ thu được 6,72 lít khí NO (đktc, sp khử duy nhất) và dung dịch X. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Al, Fe, Cu —> 27a + 56b + 64c = 17,9 (1) Với HNO3, bảo toàn electron: 3a + 3b + 2c = 0,3.3 (2) Với HCl, Cu không phản ứng, bảo toàn electron: 3a + 2b = 0,25.2 (3) (1)(2)(3) —> a = b = 0,1 và c = 0,15 —> mAl = 2,7; mFe = 5,6 và mCu = 9,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP