Hoàn tan hết 12 48 gam hh gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoàn tan hết 12,48 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoàn tan hết 12,48 gam hh gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong dd chứa 0,74 mol HNO3 (dùng dư), được 0,08 mol khí X và dd Y. Dd Y hòa tan tối đa x gam bột Cu. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình và các p/ứ xảy ra hoàn tan hoàn toàn. Giá trị của x là??

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Fe, O mhh = 56a + 16b = 12,48 Bảo toàn electron —> 3a = 2b + 0,08.3 —> a = 0,18 và b = 0,15 nH+ = 0,74 = 4nNO tổng + 2nO —> nNO tổng = 0,11 —> nNO do Cu khử N+5 = 0,11 – 0,08 = 0,03 Bảo toàn electron —> 2nCu = nFe3+ + 3nNO do Cu khử N+5 —> nCu = 0,135 —> mCu = 8,64 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP