Nung hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 giả...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp gồm Al ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 (giả sử chỉ khử về Fe) được hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl loãng thì thu được dung dịch có chứ 63,66 gam muối và thoát ra 5,376 lít khí. Nếu hoà tan Y vào dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng thu được 17,04 gam rắn không tan và 2,016 lít khí. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm gần nhất với: A. 73% B. 67% C. 58% D. 82%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
8Al + 3Fe3O4 —> 9Fe + 4Al2O3 x…………..y 8a………..3a…………9a…….4a Với NaOH: nH2 = 0,09 —> nAl dư = x – 8a = 0,06 (1) Chất rắn không tan trong NaOH là Fe (9a) và Fe3O4 dư (y – 3a) —> 56.9a + 232(y – 3a) = 17,04 (2) Với HCl: nH2 = 0,24 và nH2O = 4y —> nHCl = 8y + 0,48 m muối = 27x + 56.3y + 35,5(8y + 0,48) = 63,66 (3) (1)(2)(3) —> x = 0,22; y = 0,09; a = 0,02 —> H = 8a/x = 72,73%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP