Hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp gồm hai anđe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức X và Y được chia thành hai phần bằng nhau Phần 1: đun nóng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì tạo ra 10,8 gam Ag Phần 2: oxi hóa tạo thành hai axit tương ứng, sau đó cho hai axit này phản ứng với 250 ml dung dịch NaOH 0,26M được dung dịch Z. Để trung hòa lượng NaOH dư trong dung dịch Z cần dùng đúng 100 ml dung dịch HCl 0,25M. Cô cạn dung dịch Z rồi đem đốt cháy chất rắn thu được sau khi cô cạn, được 3,52 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Công thức phân tử của hai anđehit X và Y là: A. CH3CHO và C2H5CHO B. HCHO và C2H5CHO C. HCHO và CH3CHO D. HCHO và C2H3CHO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nRCHO = nRCOOH = a —> nNaOH = a + nHCl = 0,065 —> a = 0,04 nAg = 0,1 > 2a nên X là HCHO (0,01) và CxHyO (0,03) nRCOONa = 0,04 —> nNa2CO3 = 0,02 Đốt Z —> nCO2 = 0,08 và nH2O = 0,05 Bảo toàn C —> nC = nNa2CO3 + nCO2 = 0,1 —> 0,01 + 0,03x = 0,1 —> x = 3 nH = 0,01 + 0,03(y – 1) = 0,05.2 —> y = 4 Vậy Y là C3H4O hay CH2=CH-CHO.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP