Cho 2 16 gam Al vào dung dịch...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho 2,16 gam Al vào ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho 2,16 gam Al vào dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 thu được dung dịch A và khí N2O (không có sản phẩm khử nào khác). Thêm dung dịch chứa 0,25 mol NaOH vào dung dịch A thì lượng kết tủa thu được bằng : A. 3,90 gam. B. 4,68 gam. C. 5,46 gam. D. 6,24 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

8Al + 30H+ + 6NO3 – → 8Al3+ + 3N2O + 15H2

0,08 0,3 0,08 (H+ còn 0,1 mol)

H + + OH– → H2O

0,1 0,1 (OH– còn 0,15mol )

mkết tủa = 0,05 × 78 = 3,9 gam

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3

0,05 0,15 0,05 (Al3+ còn 0,03 mol) ⇒mkết tủa = 0,05 × 78 = 3,9 gam. chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP