Thêm dung dịch Br2 lần lượt vào bốn...

Chương 2: Cacbohiđrat Thêm dung dịch Br2 lần lượt vào bốn mẫu thử chứ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Thêm dung dịch Br2 lần lượt vào bốn mẫu thử chứa các dung dịch fructozơ, saccarozơ, mantozơ và dung dịch hồ tinh bột. Mẫu thử có khả năng làm nhạt màu dung dịch Br2 là :

A. dung dịch fructozơ. B. dung dịch mantozơ. C. dung dịch saccarozơ.D. dung dịch hồ tinh bột.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chỉ mantozơ có chứa chức anđehit C11H21O10CHO + Ag(NH3)2OH → C11H21O10CHONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O. chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP