Cho 20 gam một este X có phân...

Chương 1: Este - Lipit Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 21,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

  • A. C2H5COOCH=CH2
  • B. CH2=CHCOOCH2CH3
  • C. CH2=CHCH2COOCH3
  • D. CH3CH=CHCOOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

neste=0,2mol; nNaOH=0,25mol

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

0,2 0,2 0,2

NaOH dư: 0,25 – 0,2 = 0,05 mol

mrắn = mmuối + mNaOH dư

21,2 = (R+67). 0.2 + 40. 0,05 ⇒ R = 29 ⇒ R là C2H5

⇒ este: C2H5COOR’

⇒ R’ = 27 ⇒ R’ là CH=CH2

⇒ este: C2H5COOCH=CH2

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP