Cho 200ml dung dịch Ba OH 2 0...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M và...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 17,645 g B. 16,475 g C. 17,475 g D. 18,645 g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ba(oh)2 + h2so4 → baso4 + 2h2o

theo bài ta có:

nba(oh)2 = 0,4.0,2 = 0,08 mol

nh2so4 = 0,3.0,25 = 0,075 mol

theo pthh ta có:

nh2so4 = nba(oh)2 = 0,075 mol = nbaso4

mbaso4 = 0,075.223= 17.475 g

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP