Cho các chất: 1 C3H7COOH 2 CH3COOC2H5 3...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất: (1) C3H7COOH; (2) CH...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất: (1) C3H7COOH; (2) CH3COOC2H5; (3) C3H7CH2OH và (4) CH3CHO. Sắp
xếp theo chiều tăng dần về nhiệt độ sôi ta có thứ tự là:
A. (1), (2), (3), (4). B. (4), (2), (3), (1). C. (4), (1), (3), (2). D. (3), (2), (1), (4).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP