Cho các phát biểu sau đây: 1 Hợp...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các phát biểu sau đây: (1) Hợp...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các phát biểu sau đây:
(1) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa cacbon và hiđro.
(2) Những hợp chất có cùng thành phần phân tử, đồng thời hơn kém nhau một hay nhiều
nhóm CH2 là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.
(3) Liên kết hóa học trong phân tử các hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.
(4) Các hợp chất hữu cơ có số cacbon từ 1 đến 4 là chất khí ở điều kiện thường.
(5) Trong phòng thí nghiệm, để phân tích định tính hiđro trong hợp chất hữu cơ có thể dùng
bông trộn CuSO4 khan.
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu đúng gồm có 3,5

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP