Cho các chất CH3NH2 1 C6H5NH2 2 CH3...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho các chất CH3NH2 (1), C6H5NH...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho các chất CH3NH2 (1), C6H5NH2 (2), (CH3)2NH (3), C2H5NH2 (4), NH3 (5). Thứ tự tăng dần tính bazơ là:

  • A. 2, 4, 5, 1, 3
  • B. 4, 5, 2, 1, 3
  • C. 2, 5, 1, 4, 3
  • D. 4, 2, 5, 1, 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Xét (2) có tính bazơ yếu nhất (Loại B,D)

NH3 luôn nằm giữa amin có chứa gốc R thơm và R là hidrocacbon (Loại A)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP