Cho các chất hữu cơ mạch hở: X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất hữu cơ ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no có hai liên kết pi trong phân tử, Y là axit no đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng với vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3, 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong M có giá trị gần nhất nào sau đây A. 68,7 B. 68,1 C. 52,3 D. 51,3 Tieu Dao Tu trả lời 11.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
T là este của X, Y với Z nên X cũng đơn chức. Muối E gồm XCOONa và YCOONa —> nXCOONa = nCO2 – nH2O = 0,06 Trong 6,9 gam M đặt: X là CnH2n-2O2 (u mol) T là CmH2m-4O4 (v mol) —> u + v = 0,06 (1) mM = u(14n + 30) + v(14m + 60) = 6,9 (2) Trong phản ứng đốt cháy: nX + 2nT = nCO2 – nH2O = 0,03 —> nO = 2nX + 4nT = 0,06 Bảo toàn O —> nO2 = 0,105 Bảo toàn khối lượng —> mM = 2,3 —> Trong phản ứng xà phòng hóa đã dùng lượng M nhiều gấp 6,9/2,3 = 3 lần phản ứng cháy. —> nCO2 = (nu + mv)/3 = 0,1 (3) Giải hệ (1)(2)(3): u = 0,03 v =0,03 nu + mv = 0,3 —> n + m = 10 Do n ≥ 3 và m ≥ 6 và m ≥ n + 3 —> n = 3, m = 7 là nghiệm duy nhất. X là CH2=CH-COOH (0,03) T là CH2=CH-COO-CH2-CH2-OOC-CH3 (0,03) —> %T = 68,7%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP