Tiến hành điện phân dung dịch chứa Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2 1,3M và NaCl 0,5M bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 7,72A trong thời gian 2500 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 10,75 gam. Cho 7,425 gam bột Al vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thu được m gam hỗn hợp rắn. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N . Giá trị của m là A. 14,11 gam. B. 12,4 gam. C. 10,78 gam. D. 8,86 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ne = It/F = 0,2 Ban đầu: nCu(NO3)2 = 1,3x và nNaCl = 0,5x Khi nhúng thanh Al vào dung dịch sau điện phân thu được hỗn hợp kim loại nên Cu2+ chưa điện phân hết. Mặt khác, có khí NO thoát ra chứng tỏ dung dịch chứa H+ —> H2O đã bị điện phân ở anot. Catot: nCu = ne/2 = 0,1 Anot: nCl2 = 0,25x và nO2 = y —> ne = 0,25x.2 + 4y = 0,2 m giảm = 0,1.64 + 71.0,25x + 32y = 10,75 —> x = 0,2 và y = 0,025 nCu2+ dư = 1,3x – 0,1 = 0,16 nH+ = 4nO2 —> nNO = nH+/4 = 0,025 Bảo toàn electron: 3nAl phản ứng = 2nCu2+ dư + 3nNO —> nAl phản ứng = 79/600 —> m = 7,425 – 27.79/600 + 0,16.64 = 14,11

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP