Cho các este: C6H5OCOCH3 1 CH3COOCH=CH2 2 CH2=CH-COOCH3...

Chương 1: Este - Lipit Cho các este: C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2)...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các este:

C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3-CH=CH-OCOCH3 (4); (CH3COO)2CH-CH3 (5)

Những este nào khi thủy phân không tạo ra ancol?

  • A. 1 , 2 , 4 , 5
  • B. 1 , 2 , 4
  • C. 1 , 2 , 3
  • D. 1 , 2 , 3 , 4 , 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1 ra phenol

2 ra andehit CH3CHO

3 ra CH3OH

4 ra andehit CH3CH2CHO

5 ra CH3CHO

Chon A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP