Cho các hợp chất hữu cơ: phenyl metyl...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho các hợp chất hữu cơ: phenyl...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho các hợp chất hữu cơ: phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol. Trong số
các chất đã cho, những chất có thể làm mất màu dung dịch brom là
A. Toluen, anilin, phenol B. Phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol
C. Phenyl metyl ete, anilin, phenol D. Phenyl metyl ete, toluen, phenol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chỉ có phenyl metylete, anilin, phenol làm mất màu dung dịch brom

→ Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP