Trong một nhà máy rượu người ta dùng...

Chương 2: Cacbohiđrat Trong một nhà máy rượu, người ta dùng nguyên li...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Trong một nhà máy rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic với hiệu suất 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là:

  • A. 2515,5 kg.
  • B. 5051,0 kg.
  • C. 5031,0 kg.
  • D. 2465,0 kg .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(C6H10O5)n+ nH2O → nC6H12O6

C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2

Ta có sơ đồ : (C6H10O5)n → n C6H12O6 + 2n C2H5OH

162 tấn 92 tấn

x tấn 1 tấn

Khối lượng mùn cưa cần dùng là:

( 162.1/92).(100/50).(100/70)= 5,031 tấn = 5031 kg.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP