Khi cho 0 15mol este đơn chức X...

Chương 1: Este - Lipit Khi cho 0,15mol este đơn chức X tác dụng vừa đ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Khi cho 0,15mol este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 300 ml dd NaOH 1M và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 g. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là:

  • A. 6.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Do este đơn chức lại phản ứng vừa đủ với NaOH theo tỉ lệ 1:2 ⇒ X là este của phenol.
Đặt X có dạng RCOO-C6H4-R’
nNaOH = 0,3mol
⇒ nRCOONa=nR′−C6H4ONa=0,15 mol.
Khi đun với NaOH tạo nH2OnH2O = nmuối phenol = 0,15 mol
⇒ Theo BTKL có mX=msp+mH2O−mNaOH=20,4 g
⇒ MX = 136g = R + R’ + 120 ⇒ R + R’= 16
TH1: R = 1 (H); R’ = 15 (CH3) có 3 CT thỏa mãn
HCOOC6H4CH3(CH3 ở 3 vị trí -o; -m; -p)
TH2: R’ = 1 (H); R = 15 (CH3) có 1 CT thỏa mãn CH3COOC6H5.

Vậy có 4CT thỏa mãn. chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP