Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ...

Chương 2: Cacbohiđrat Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể t...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Cho biết hiệu suất thu hồi saccarozơ đạt 80%
Chọn câu trả lời đúng:
A. 162,5 kg
B. 130 kg
C. 104 kg
D. 100 kg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khối lượng sacarozo nguyên chất trong 1 tấn là m=1000.13/100=130 kg
mà H = 80%
nên m(C12H22O11) = ( 130.80)/.100 = 104 kg

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP