Cho các phát biểu sau: 1 Fructozơ và...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các phát biểu sau:
(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;
(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.
Phát biểu đúng là:

  • A. (1) và (2).
  • B. (3) và (4).
  • C. (2) và (4).
  • D. (1) và (3).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

(2) Sai. Vì cả saccarozo và tình bột đều bị thủy phân trong môi trường axit.
(4) Sai. Xenlulozo thuộc loại polisaccarit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP