Cho các thí nghiệm sau: 1 Khi cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: (1) Khi cho Cu vào dung dịch FeCl3; (2) H2S vào dung dịch CuSO4; (3) KI vào dung dịch FeCl3; (4) Dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3; (5) Dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2; (6) CuS vào dung dịch HCl. Số thí nghiệm xảy phản ứng là A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Cu + Fe3+ —> Cu2+ + Fe2+ (2) H2S + Cu2+ —> CuS + 2H+ (3) I- + Fe3+ —> I2 + Fe2+ (4) Ag+ + Cl- —> AgCl (5) Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O (6) Không phản ứng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP