Cho dòng khí CO qua ống sứ đựng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dòng khí CO qua ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dòng khí CO qua ống sứ đựng 31,2 gam hỗn hợp CuO và FeO nung nóng. Sau thí nghiệm thu được chất rắn A trong ống sứ. Cho khí đi ra khỏi ống sứ lội từ từ qua 1 lit dung dịch Ba(OH)2 0,2M thấy tạo thành 29,55 gam kết tủa. Chia rắn A thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan hết phần một bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,56 lít H2 (đktc). Hòa tan hết phần hai bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch 2 muối sunfat trung hòa và V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị lớn nhất của V là A. 3,480. B. 3,976. C. 4,480. D. 8,960.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,2 và nBaCO3 = 0,15 Để V max thì lượng kim loại tạo ra phải nhiều nhất —> Phản ứng có tạo thành Ba(HCO3)2 và nBa(HCO3)2 = 0,2 – 0,15 = 0,05 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,25 nFe = nH2 = 0,025 —> nCu = 0,25/2 – 0,025 = 0,1 nFeO = [(31,2 – 0,25.16)/2 – 0,025.56 – 0,1.64]/72 = 0,08 Bảo toàn electron: 2nSO2 = 3nFe + 2nCu —> nSO2 = 0,1775 —> V = 3,976 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP