Hỗn hợp A gồm bột Al và S...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm bột Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm bột Al và S, cho 13,275 gam A tác dụng với 400ml dung dịch HCl 2M thu được 7,56 lít khí H2 (ở đktc); trong bình sau phản ứng có dung dịch B. Nếu nung nóng 6,6375 gam A trong bình kín không có oxi tới nhiệt độ thích hợp, được chất D. Hòa tan D trong 200ml dung dịch HCl 2M được khí E và dung dịch F. Dẫn khí E đã được làm khô qua ống sứ chứa 31,5 gam bột CuO nung nóng tới nhiệt độ thích hợp (không có oxi của không khí). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là A. 32,4 gam. B. 30,6 gam. C. 25,2 gam. D. 21,6 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,3375 —> nAl = 0,225 —> nS = (mA – mAl)/32 = 0,225 —> Trong 6,6375 gam A chứa nAl = nS = 0,1125 Nung A: 2Al + 3S —> Al2S3 —> S phản ứng hết, nAl dư = 0,0375 nHCl = 0,4 —> Al và Al2S3 tan hết. Khí gồm: nH2 = 0,05625 và nH2S = 0,1125 CuO + H2 —> Cu + H2O CuO + H2S —> Cu + S + H2O Bảo toàn khối lượng: m rắn = mCuO + mH2 + mH2S – mH2O = 32,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP