Cho dung dịch Ba OH 2 đến dư...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch Ba(OH)...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư lần lượt vào các dung dịch: Al2(SO4)3, (NH4)2CO3, FeCl3, CaCl2, NaHCO3, KHSO4, số dung dịch tạo ra kết tủa là. A. 5 B. 4 C. 6 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trừ CaCl2 không tạo kết tủa: Al2(SO4)3: Kết tủa BaSO4 Al2(SO4)3 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + Al(OH)3 Al(OH)3 + Ba(OH)2 —> Ba(AlO2)2 + H2O (NH4)2CO3: Kết tủa BaCO3 (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NH3 + H2O FeCl3: Kết tủa Fe(OH)3 FeCl3 + Ba(OH)2 —> BaCl2 + Fe(OH)3 NaHCO3: Kết tủa BaCO3 NaHCO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NaOH + H2O KHSO4: Kết tủa BaSO4 KHSO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + KOH + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP