Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với dd NaOH...

Chương 1: Este - Lipit Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với dd NaOH dư. S...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với dd NaOH dư. Sau phản ứng thu được.

A. CH3COONa và C6H5OH B. CH3COONa và C6H5ONa. C. CH3COOH và C6H5OH. D. CH3COOH và C6H5ONa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B.

CH3COOC6H5+NaOH dư-------->CH3COONa và C6H5ONa.+H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP