Cho hỗn hợp A chứa hai peptit X...

Peptit - Protein Cho hỗn hợp A chứa hai peptit X và Y đều tạo bởi gly...

0
Peptit - Protein

Cho hỗn hợp A chứa hai peptit X và Y đều tạo bởi glyxin và alanin, biết rằng
tổng số nguyên tử O trong A là 13. Trong X hoặc Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn
4. Đun nóng 0,7 mol A trong KOH thì thấy 3,9 mol KOH phản ứng và thu được m gam
muối. Mặt khác, đốt chát hoàn toàn 66,075 gam A rồi cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào
bình chứa Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 147,825 gam. Giá trị của m là:
A. 490,6 B.560,1 C.520,2 D.470,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phản ứng thủy phân A:
Gọi n là số aminoaxit chung cho cả X và Y, ta có phương trình:
(a.a)n + nKOH -----> na.a + H2O => 0,7.n = 3,9 => n = 5,6
Phản ứng đốt cháy A:
Đặt công thức chung cho A là CnxH2nx+2-nOn+1Nn : a mol

Khối lượng bình Ca(OH)2 tăng chính là khối lượng CO2 va H2O

Từ (1) và (2) ta được: nxa = 2,475; a = 0,175 mol
Khối lượng A trong 0,7 mol là

BTKL: A + KOH ta có: 264,3 + 56.3,9 = m + 18.0,7 => m = 470,1 gam
Þ Chọn đáp án D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP