X Y MX&lt MY là hai peptit mạch...

Peptit - Protein X,Y (MX<MY) là hai peptit mạch hở, được bởi hai a...

0
Peptit - Protein

X,Y (MX<MY) là hai peptit mạch hở, được bởi hai a-aminoaxit trong số ba a-
aminoaxit: glyxin, alanin, valin; X,Y có cùng số nguyên tử C. Thủy phân hết 29,46g hỗn

hợp H gồm X (a mol), Y(a mol) trong dung dịch NaOh, sau phản ứng thu được hôn hợp
muối A. Đốt cháy hết A trong oxi (vừa đủ), sau đó lấy toàn bộ sản phẩm cháy cho vào bình
đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thì khối lượng dung dịch giảm 132,78g, đồng thời thoát ra
0,21 mol khí. Số đồng phân Y thỏa mãn là:
A.2 B.1 C.4 D.3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

H: CnxH2nx+2-nNnOn+1: p mol
CxH2xNO2Na --------> 0,5Na2CO3 + (x - 0,5)CO2 + xH2O + 0,5N2
pn 0,21 pn(x-0,5) pnx 0,21

Y là 5-peptit: 9 < 5,2 (CGly nhỏ nhất không thỏa)
· Y là 4-peptit: 9 = 3,2 + 1,3 =>GGGA (M=260)
· Y là 3-peptit Y là 2-peptit: loại
Xét điều kiện Y > X chỉ có 1 trường hợp Y: GGGA thỏa mãn
Có 4 cách chọn vị trí của A vậy Y có 4 đồng phân

Chọn đáp án C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP