Đun nóng 0 16 mol hỗn hợp E...

Peptit - Protein Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOz...

0
Peptit - Protein

Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y
(CnHmO6Nt) cần dùng 600ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu được dung dịch chứa a mol
muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong O2 vừa đủ
thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 69,31
gam. Giá trị a:b gần nhất với
A. 0,730 B.0,810 C.0,756 D. 0,962

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong phản ứng thủy phân:
Thủy phân X,Y thu được muối của Gly, Ala => CTPT của X,Y: CnxH2nx-n+2NnOn+1
theo bài cho ta có:X: C6xH12x-4N6O7: x mol, Y: C5xH10x-3N5O6: y mol


Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP