Cho hỗn hợp X chứa 17 80 gam...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho hỗn hợp X chứa 17,80 gam al...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho hỗn hợp X chứa 17,80 gam alanin và 15 gam glixin tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  • A. 22,2.
  • B. 19,4.
  • C. 45,6.
  • D. 41,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

nAla = 0,2 mol ; nGly = 0,2 mol ; nNaOH = 0,5 mol

=> Sau phản ứng chất rắn khan gồm : 0,2 mol Ala-Na ; 0,2 mol Gly-Na ; 0,1 mol NaOH

=> m = 45,6g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP