Cho hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 nung trong bình kín không có không khí. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần: Phần 1 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M thì còn lại m gam chất Z không tan. Phần 2 tác dụng vừa hết với 0,35 lít dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 3,36. B. 2,8. C. 3,64. D. 3,92.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Xét phần 2: nHCl = 0,35; nH2 = 0,1, bảo toàn H —> nH2O = 0,075 —> nO = 0,075 —> nFe2O3 ban đầu = 0,025 Nếu Fe2O3 đã bị khử hết thì nFe = 0,05. Dễ thấy nFe < nH2 nên phải có Al dư. nAl dư = 2(0,1 – 0,05)/3 = 0,1/3 mol Phần 2 gồm Al2O3 (0,025), Al dư (0,1/3) và Fe (0,05) Phần 1 gồm Al2O3 (0,025k), Al dư (0,1k/3) và Fe (0,05k) —> nNaOH = 2.0,025k + 0,1k/3 = 0,1 —> k = 1,2 Chất rắn không tan là Fe —> mFe = 56.0,05k = 3,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP