Cho m gam Fe vào dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Fe vào dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 và 0,2 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,5m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 8,5 B. 16,5 C. 19,6 D. 17,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu chỉ có Ag+ phản ứng thì: mFe = m = 56.0,15 (Nếu tạo Fe2+) Hoặc mFe = m = 56.0,1 (Nếu tạo Fe3+) mAg = 2,5m = 108.0,3: Hệ vô nghiệm. Nếu Ag+, Cu2+ đã phản ứng (x mol) mFe = m = 56(0,15 + x) m rắn = 2,5m = 108.0,3 + 64x —> m = 16,8 và x = 0,15 x < 0,2 nên nghiệm thỏa mãn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP