Cho m gam hỗn hợp X gồm một...

Peptit - Protein Cho m gam hỗn hợp X gồm một peptit A và một amino ax...

0
Peptit - Protein

Cho m gam hỗn hợp X gồm một peptit A và một amino axit B (MA > 4MB) được trộn theo tỉ lệ mol 1:1 tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chứa (m + 12,24 ) gam hỗn hợp muối natri của glyxin và alanin. Dung dịch Y phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Z chứa 63,72 gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Tỉ lệ số phân tử glyxin và alanin trong phân tử A là 3 : 2

B. A có thành phần phần trăm khối lương nito là 20,29%

C. B có thành phần phần trăm khối lượng nito là 15,73%

D. A có 5 liên kết peptit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP