Cho sơ đồ của phản ứng sau: a...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Cho sơ đồ của phản ứng sau: a) Cr + O2 -&...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Cho sơ đồ của phản ứng sau:

a) Cr + O2 -> Cr2O3; b) Fe + Br2 -> FeBr2

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) 4cr + 3o2 → 2cr2o3

số nguyên tử cr: số phân tử o2: số phân tử cr2o3 = 4:3:2

b) 2fe + 3br → 2febr3

số nguyên tử fe: số phân tử br2; số phân tử febr2 = 2:3:2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP