Cho từ từ đến dư dung dịch Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ đến dư dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) và số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của m là A. 10,68. B. 9,18. C. 12,18. D. 6,84.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl2(SO4)3 = u và nAlCl3 = v Đoạn 1: nBaSO4 = 3u và nAl(OH)3 = 2u —> 233.3u + 78.2u = 17,1 —> u = 0,02 Khi kết tủa Al(OH)3 bị hòa tan hoàn toàn thì: nOH- = 0,16.2 = 4(2u + v) —> v = 0,04 —> m = 12,18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP