Cho X là este đơn chức mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X là este đơn c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X là este đơn chức, mạch hở, Y là este không no, hai chức, mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp E gồm X, Y cần vừa đủ 0,35 mol KOH, thu được hỗn hợp Z gồm 2 muối và 13,8 gam hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu được 0,425 mol CO2 (đktc). Tổng số nguyên tử Hidro trong X và Y là? A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nX = x và nY = y nE = x + y = 0,25 nKOH = x + 2y = 0,35 —> x = 0,15 và y = 0,1 —> Z gồm ACOOK (0,15) và B(COOK)2 (0,1) với a, b là số C tương ứng. nK2CO3 = nKOH/2 = 0,175 —> nC(Z) = 0,15a + 0,1b = 0,175 + 0,425 —> 3a + 2b = 12 Do a ≥ 1 và b ≥ 2 nên a = 2 và b = 3 là nghiệm duy nhất. Z gồm CH3COONa và CH2(COONa)2 nT = nKOH = 0,35 —> MT = 39,43 —> T chứa CH3OH và ROH Dễ thấy nCH3OH đạt min khi ROH là nhỏ nhất. ROH không no, nhỏ nhất là CH≡C-CH2OH, khi đó nCH3OH ≥ 0,242 (Bấm hệ cho cặp ancol này) —> CH3OH phải nằm ở cả 2 este. —> nCH3OH = 0,25 và nROH = 0,1 mT = 0,25.32 + 0,1(R + 17) = 13,8 —> R = 41: C3H5- X là CH3COOCH3 và Y là CH3-OOC-CH2-COO-C3H5 —> Tổng 16H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP