Đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X chứa 2 este đều đơn chức, thu được 0,725 mol CO2. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một muối duy nhất và hỗn hợp Y chứa 2 ancol. Chuyển hóa toàn bộ Y thành 2 andehit rồi cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 dư đun nóng, thu được 59,4 gam Ag. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là: A. 66,5% B. 62,5% C. 37,5% D. 33,5%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAnđehit = nY = nX = 0,2 nAg = 0,55 > 2nAnđehit nên anđehit chứa HCHO (u mol) và RCHO (v mol) —> u + v = 0,2 nAg = 4u + 2v = 0,55 —> u = 0,075 và v = 0,125 —> Y gồm CH3OH (0,075) và RCH2OH (0,125). Đặt n, m là số C của 2 este tương ứng với 2 ancol trên. nCO2 = 0,075n + 0,125m = 0,725 —> 3n + 5m = 29 Do n, m ≥ 2 nên n = 3, m = 4 là nghiệm duy nhất. Do sản phẩm xà phòng hóa chỉ có 1 muối nên X gồm: CH3COOCH3 (0,075) và CH3COOC2H5 (0,125) —> %CH3COOC2H5 = 66,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP