Nung 78 88 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 78,88 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 78,88 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe3O4 và Cr2O3 trong khí trơ đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Chia Y làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư thấy lượng NaOH phản ứng là 16,0 gam, đồng thời thoát ra 896 ml khí H2 (đktc). Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch HCl dư, đun nóng thu được dung dịch Z chứa 98,64 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X là A. 5,17% B. 10,34% C. 13,79% C. 12,07%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần của Y là 39,44 gam. Phần 1 + NaOH —> H2 nên có Al dư —> Các oxit Fe3O4, Cr2O3 đã bị khử hết. Vậy mỗi phần gồm Al (a), O (b), Fe (u) và Cr (v) Bảo toàn electron: 3a = 2b + 0,04.2 nNaOH = a = 0,4 —> b = 0,56 mY = 0,4.27 + 0,56.16 + 56u + 52v = 39,44 m muối = 0,4.133,5 + 127u + 123v = 98,64 —> u = 0,24 và v = 0,12 —> nFe3O4 = u/3 = 0,08 và nCr2O3 = v/2 = 0,06 —> nO trong Fe3O4 + Cr2O3 = 0,08.4 + 0,06.3 = 0,5 —> nO trong Al2O3 = b – 0,5 = 0,06 —> nAl2O3 = 0,02 —> %Al2O3 = 5,17%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP