Để thuỷ phân hết 7 612 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để thuỷ phân hết 7,6...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 2 este đa chức thì cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Y gồm muối của các axit cacboxylic và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được muối cacbonat, 4,4352 lít CO2 (đktc) và 3,168 gam H2O. Vậy a gần với giá trị nào sau đây nhất? A. 1,25 B. 1,42 C. 1,56 D. 1,63 kiensword trả lời 15.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + KOH —> Y Vậy đốt Y cũng giống như đốt hỗn hợp X và KOH. Đặt nKOH = x —> nK2CO3 = x/2 và nO(X) = 2x nC = nCO2 + nK2CO3 = 0,198 + x/2 nH = 2nH2O – nKOH = 0,352 – x —> mX = mC + mH + mO = 12(0,198 + x/2) + (0,352 – x) + 16.2x = 7,612 —> x = 0,132 —> a = 1,65

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP