Có 4 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 4 dung dịch riêng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 4 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 2M; HNO3 4M, HCl 0,5M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3) (4). Lấy cùng thể tích 2 dung dịch ngẫu nhiên là 5ml rồi tác dụng với Cu dư. Thu được kết quả thí nghiêm khí NO như sau (NO sản phẩm khử duy nhất, thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) Tỉ lệ V1 : V2 là A. 4 : 3. B. 5 : 4. C. 3: 4. D. 4 : 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mỗi dung dịch có thể tích tự chọn là 1 lít. nH+ trong dung dịch H2SO4 = 2 nH+ trong dung dịch HNO3 = 4 nH+ trong dung dịch HCl = 0,5 Do Cu dư nên NO tỉ lệ thuận với H+, đối chiếu nH+ của từng axit và lượng NO tạo ra trong bảng —> (3) là HCl, (2) là H2SO4, (4) là HNO3 và (1) là KNO3. (4) + (2) —> nNO = nH+/4 = 1,5 (4) + (3) —> nNO = nH+/4 = 1,125 —> V1 : V2 = 1,5 : 1,125 = 4 : 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP