Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Có bao nhiêu phát biểu sa...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật? :
I. Ở thực vật C 3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO 2 là hợp chất ALPG.
II. Thực vật C 4 và thực vật CAM có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch
III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO 2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C.
IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các phát biểu đúng là : i, iii, iv
i sai vì sản phẩm đầu của quá trình cố định co 2 ở thực vật c 3 là hợp chất apg.
ii sai vì chỉ có thực vật c 4 có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP