Đặc điểm nào sau đây không phải của...

Chương 1: Dao Động Cơ Đặc điểm nào sau đây không phải của lực kéo về?...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Đặc điểm nào sau đây không phải của lực kéo về?
A. Luôn hướng về vị trí cân bằng. B. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
C. Độ lớn không đổi. D. Gây ra gia tốc dao động điều hòa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

độ lớn lực kéo về luôn thay đổi theo li độ nên chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP